• Wycinka drzewPrzed rozpoczęciem pracy każde drzewo jest starannie oglądane w całości z ziemi, kontrolowane są wszystkie jego strony od czubka aż do korzeni, w celu oceny potencjalnych zagrożeń.
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Zrąbkowanie gałęziFirma WYRWIDĄB posiada Rębak MAXI 10M służący do rozdrabniania gałęzi i pni drzew o średnicy do 100 mm. Uzyskany po rozdrobnieniu zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalenia w piecu.
Kontakt

Krzysztof Ornat

Firma Wyrwidąb

793-902-787
Sęczkowa 102C
03-986, Warszawa

więcej

Informacje dotyczące pozwolenia na wycinkę

 

Informacje dotyczące pozwolenia na wycinkę

 

We wszystkich dzielnicach Warszawy

 

1 Gotowy wniosek można pobrać na stronie Urzędu, można go też napisać samodzielnie,
2 Do wniosku należy dołączyć

- jeśli działamy w imieniu właściciela nieruchomości dołączamy pełnomocnictwo – oryginał, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej

- zgodę właściciela, jeśli nie jest nim starający się o zezwolenie, jeśli właścicieli jest kilku każdy musi wyrazić zgodę na piśmie

- akt własności terenu

- inwentaryzację zieleni

- rysunek bądź mapę ze wskazaniem miejsca w którym znajduje się wycinane drzewo

- decyzję o warunkach zabudowy

- projekt zagospodarowania nieruchomości z zaznaczeniem obrysu drzewa

- w przypadku nowo powstałej drogi po podziale nieruchomości dołączamy projekt podziału nieruchomości

3 Dokumenty składamy w Urzędzie Dzielnicy na terenie której będzie prowadzona wycinka, lub wyślij pocztą listem poleconym
4 Urząd otworzy postępowanie administracyjne z wizją lokalną

5 Czas oczekiwania na załatwienie sprawy to 1 miesiąc, w skomplikowanych sprawach 2 miesiące  

6 Decyzja otrzymasz pocztą, chyba że we wniosku zadeklarujesz chęć osobistego odbioru – za okazaniem dokumentu tożsamości

 

Na terenie gminy Piaseczno

 

1 Gotowy wniosek można pobrać w kancelarii Urzędu lub na jego stronie

2 Do wniosku należy dołączyć

- tylko właściciel lub posiadacz nieruchomości może ubiegać się o zezwolenie, jeśli właścicieli jest kilku każdy musi wyrazić zgodę składając swój podpis na wniosku

- akt własności terenu

- przy inwestycjach należy dołączyć inwentaryzację zieleni i oryginał pozwolenia na budowę

- rysunek bądź mapę ze wskazaniem miejsca w którym znajduje się wycinane drzewo

3 Wniosek jest zwolniony z opłat

4 Urząd otworzy postępowanie administracyjne z wizją lokalną na którą umawia się telefonicznie lub osobiście

5 Czas oczekiwania na załatwienie sprawy to 1 miesiąc, w skomplikowanych sprawach 2 miesiące  

6 Decyzja odbierasz osobiście w pokoju nr 2

 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Co należy zrobić i w jakiej kolejności:

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów złożony przez:
1) posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości,
2) właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli roślinność zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń,
3) użytkownik wieczysty nieruchomości.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń (kserokopia),
3) numer działki, obręb, miejscowość,
4) nazwę gatunku i obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień liczy się osobno),
5) przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona wycinka,
6) przyczynę i termin zamierzonej wycinki,
7) wielkość powierzchni, na której prowadzona będzie wycinka,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Wnioskodawca nie będący osobą fizyczną (np. instytucja, spółka, fundacja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) powinien dołączyć do wniosku dokument (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, kopię statutu lub uchwały powołującej Zarząd) umożliwiający identyfikację ustawowych lub statutowych przedstawicieli, którzy są uprawnieni do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty:
Opłata skarbowa: nie dotyczy.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik posiadacza nieruchomości lub użytkownika wieczystego wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej „za pełnomocnictwo” w wysokości 17,00 zł. Dowód uiszczenia tej opłaty powinien stanowić załącznik do wniosku.

Opłaty za usunięcie drzew ustala się w zależności od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku (odmiany) drzewa, a za usunięcie krzewów w zależności od powierzchni porośniętej krzewami. Opłatę ustala się w udzielanym zezwoleniu. Opłaty są wpłacane na konto budżetu gminy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, Kancelaria - pok. nr 4.
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Warszawska 31

 Więcej informacji na stronie internetowej gminy.